kom. 508 279 848
tel. 33/444 63 43, fax 33/444 62 43
e-mail: info@prestoitaliano.pl

Tłumacz przysięgły języka włoskiego


Cennik włoskiStawki za czynności tłumacza przysięgłego

CHARAKTER TŁUMACZENIA POŚWIADCZONEGO NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK WŁOSKI
Za sporządzenie tłumaczenia w trybie zwykłym (2-3 dni) 30 40
Za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 60-45 80 - 60
Za tłumaczenie tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125%) 37,50 50
Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%) 15 50
Za dwie pierwsze godziny godzinę tłumaczenia ustnego. - 200
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia ustnego. - 100

Stawki za tłumaczenia pisemne

TŁUMACZENIE ZWYKŁE Cena za 1 stronę obliczeniową 1500 znaków ze spacjami
Tłumaczenie pisemne zwykłe na j. polski z j. włoskiego 35
Tłumaczenie pisemne zwykłe na j. włoski z j. polskiego 40
Za godzinę tłumaczenia ustnego 80

Szczegółowy cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka włoskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych, pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń. Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana na formularzu Potwierdzenia zlecenia lub wyceny przesłanym przez nasz zespół.

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Carta di circolazione Dowód rejestracyjny 60
Certificato di proprietà Certyfikat własności 30
Contratto di compra-vendita Umowa kupna sprzedaży 30
Fattura Faktura / Rachunek 30
Certificato di rottamazione Świadectwo złomowania pojazdu 60-90
Komplet dokumentów samochodowych: Dowód + Karta + Faktura/Umowa 120

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Carta d’identità Dowód osobisty 30
Passaporto Paszport 30
Permesso di soggiorno Pozwolenie na pobyt 30
Patente di guida Prawo jazdy 30
Codice fiscale Identyfikator podatkowy 30
Tessera sanitaria Karta ubezpieczenia zdrowotnego 30

Dokumenty poświadczające ukończone szkoły, nabyte uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Diploma di laurea Dyplom ukończenia studiów 60
Documento di valutazione (scuola elementare) Dyplom ukończenia szkoły podstawowej 60-120
Documento di valutazione (scuola media inferiore) Dyplom ukończenia gimnazjum 60-120

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Certificato di nascita, Atto di nascita Akt urodzenia 30-90
Certificato di morte, Atto di morte Akt zgonu 30-60
Certificato di matrimonio, Atto di matrimonio Akt małżeństwa 30-60
Estratto dell’atto di nascita (Comunità Europea) Europejski akt urodzenia 30
Estratto dell’atto di morte (Comunità Europea) Europejski akt zgonu 30
Estratto dell’atto di nascita (Comunità Europea) Europejski akt małżeństwa 30
Certificato di statocivile Zaświadczenie o stanie cywilnym 30-60
Certificato di residenza Zaświadczenie o zameldowaniu 30-60
Certificato di cittadinanza Zaświadczenie o obywatelstwie 30-60
Certificato di stato di famiglia Zaświadczenie o stanie rodziny 30-60
Certificato cumulativo Zaświadczenie zbiorcze 60
Certificato di battesimo Świadectwo chrztu 30

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro Zgłoszenie zatrudnienia 90
Attestato di servizio Zaświadczenie o zatrudnieniu 30-60

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków 60
Documento unico di regolarità contributiva Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ubezpieczeniowych 60
CUD (Certificato unico dipendente) Zaświadczenie o dochodach 90-120
Estratto conto previdenziale INPS Informacja o stanie konta ubezpieczonego ZUS 60-90

Dokumenty notarialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Apostilla Poświadczenie jednolite 30
Certificato dei carichi pendenti Zaświadczenie dotyczące toczących się postępowań karnych 60
Certificato del casellario giudiziale Zaświadczenie z rejestru karnego (odpowiednik zaświadczenia o niekaralności) 60
Autenticazione di firma Poświadczenie podpisu 30-60

Szczegółowy cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka polskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych, pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń. Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana na formularzu Potwierdzenia zlecenia otrzymanym przez nasz zespół.

Dokumenty samochodowe

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Dowód rejestracyjny Carta di circolazione 80
Karta pojazdu Scheda tecnica veicolo 80
Wyrejestrowanie pojazdu Richiesta di radiazione 80
Czasowa rejestracja Immatricolazione temporanea 80
Stała rejestracja Immatricolazione 80
Umowa kupna sprzeday Contratto di compra-vendita 40
Faktura / Rachunek Fattura 40

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Dowód osobisty Carta d’identità 40
Paszport Passaporto 40
Prawo jazdy Patente di guida 40

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Odpis skrócony aktu urodzenia Estratto per riassunto dell’atto di nascita 40
Odpis zupełny aktu urodzenia Estratto per esteso dell’atto di nascita 60
Akt zgonu Atto di morte 40
Odpis skrócony aktu małżeństwa Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio 40
Odpis zupełny aktu małżeństwa Estratto per esteso dell’atto di matrimonio 60
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńśkiego Nulla osta al matrimonio 40
Zaświadczenie o zameldowaniu Certificato di residenza 40-60
Świadectwo chrztu Certificato di battesimo 40
Świadectwo bierzmowania Certificato di cresima 40

Dokumenty rejestracyjne firmy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Wpis do działalności gospodarczej Certificato dell’iscrizione al registro delle attività economiche 80-120
Decyzja o przyznaniu numeru NIP Decisione relativa all’attribuzione del numero d’identificazione fiscale 80
Regon Certificato del numero statistico Regon 80
KRS Registro Nazionale Giudiziario 240
Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku VAT Conferma della registrazione di un soggetto IVA 80

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Umowa o pracę Contratto di lavoro 80-120
Świadectwo pracy Certificato di lavoro 80-120
Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA Certificato medico 80

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena
Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek Certificato di regolarità contributiva 80
Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków Certificato di regolarità fiscale 120
Zaświadczenie o dochodach Certificato dei redditi 40-80
Zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS P ZUA Denunciacontributiva / di modificazione dei datidell’assicurato 90

Dokumenty notarialne, sądowe, ministerialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Poświadczenie podpisu Autenticazione di firma 40
Wzór podpisu Specimen di firma 40
Zaświadczenie o niekaralności Certificato del casellario giudiziale 80