kom. 508 279 848
tel. 33/444 63 43, fax 33/444 62 43
e-mail: info@prestoitaliano.pl

Tłumacz przysięgły języka włoskiego


Cennik włoskiStawki za czynności tłumacza przysięgłego

CHARAKTER TŁUMACZENIA POŚWIADCZONEGO NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK WŁOSKI
Za sporządzenie tłumaczenia w trybie zwykłym (2-3 dni) 40 55
Za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia (200%) lub w trybie ekspresowym (150%) 80-60 110-82,5
Za tłumaczenie tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125%) 52 68,75
Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%) 20 27,5
Za dwie pierwsze godziny godzinę tłumaczenia ustnego. 300 300
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia ustnego. 100 100

Stawki za tłumaczenia pisemne

TŁUMACZENIE ZWYKŁE Cena za 1 stronę obliczeniową 1500 znaków ze spacjami
Tłumaczenie pisemne zwykłe na j. polski z j. włoskiego 45
Tłumaczenie pisemne zwykłe na j. włoski z j. polskiego 50
Za godzinę tłumaczenia ustnego 100

Szczegółowy cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka włoskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń. Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Dokumenty samochodowe wyceniane osobno

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Carta di circolazione Dowód rejestracyjny 80
Certificato di proprietà Certyfikat własności 40
Contratto di compra-vendita Umowa kupna sprzedaży 40-120
Fattura Faktura / Rachunek 40-120
Certificato di rottamazione Świadectwo złomowania pojazdu 80-120

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Carta d’identità Dowód osobisty 40
Passaporto Paszport 40
Permesso di soggiorno Pozwolenie na pobyt 40
Patente di guida Prawo jazdy 40
Codice fiscale Identyfikator podatkowy 40
Tessera sanitaria Karta ubezpieczenia zdrowotnego 40

Dokumenty poświadczające ukończone szkoły, nabyte uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Diploma di laurea Dyplom ukończenia studiów 80
Documento di valutazione (scuola elementare) Dyplom ukończenia szkoły podstawowej 80-160
Documento di valutazione (scuola media inferiore) Dyplom ukończenia gimnazjum 80-160

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Certificato di nascita, Atto di nascita Akt urodzenia 40-120
Certificato di morte, Atto di morte Akt zgonu 40-80
Certificato di matrimonio, Atto di matrimonio Akt małżeństwa 40-80
Estratto dell’atto di nascita (Comunità Europea) Europejski akt urodzenia 40
Estratto dell’atto di morte (Comunità Europea) Europejski akt zgonu 40
Estratto dell’atto di nascita (Comunità Europea) Europejski akt małżeństwa 40
Certificato di statocivile Zaświadczenie o stanie cywilnym 40-80
Certificato di residenza Zaświadczenie o zameldowaniu 40-80
Certificato di cittadinanza Zaświadczenie o obywatelstwie 40-80
Certificato di stato di famiglia Zaświadczenie o stanie rodziny 40-80
Certificato cumulativo Zaświadczenie zbiorcze 80
Certificato di battesimo Świadectwo chrztu 40

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Comunicazione obbligatoria unificata dei rapporti di lavoro Zgłoszenie zatrudnienia 160
Attestato di servizio Zaświadczenie o zatrudnieniu 40-80

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków 80
Documento unico di regolarità contributiva Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ubezpieczeniowych 80
CUD (Certificato unico dipendente) Zaświadczenie o dochodach 120-160
Estratto conto previdenziale INPS Informacja o stanie konta ubezpieczonego ZUS 120-160

Dokumenty notarialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa polskiego odpowiednika Cena
Apostilla Poświadczenie jednolite 40
Certificato dei carichi pendenti Zaświadczenie dotyczące toczących się postępowań karnych 80
Certificato del casellario giudiziale Zaświadczenie z rejestru karnego (odpowiednik zaświadczenia o niekaralności) 80
Autenticazione di firma Poświadczenie podpisu 40-80Szczegółowy cennik najczęściej tłumaczonych dokumentów z języka polskiego

Podane poniżej ceny dotyczą standardowych dokumentów i w szczególnych sytuacjach ich wycena może ulec zmianie na skutek dodatkowych, pieczęci, adnotacji oraz poświadczeń. Wyceną wiążącą jest zawsze kwota podana przez tłumacza.

Dokumenty samochodowe

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Dowód rejestracyjny Carta di circolazione 110
Karta pojazdu Scheda tecnica veicolo 110
Wyrejestrowanie pojazdu Richiesta di radiazione 110
Czasowa rejestracja Immatricolazione temporanea 110
Stała rejestracja Immatricolazione 110
Umowa kupna sprzeday Contratto di compra-vendita 55-110
Faktura / Rachunek Fattura 55-110

Dokumenty potwierdzające tożsamość oraz uprawnienia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Dowód osobisty Carta d’identità 55
Paszport Passaporto 55
Prawo jazdy Patente di guida 55

Dokumenty poświadczające ukończone szkoły, nabyte uprawnienia.

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Dyplom ukończenia studiów Diploma di laurea 55
Świadectwo dojrzałości Diploma di maturità 110-220
Świadectwo dojrzałości(nowe) Diploma di maturità 55-110
Świadectwo ukończenia szkoły średniej Diploma del compimento di scuola media superiore 110-220

Dokumenty wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego, urzędy miejskie oraz władze kościelne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Odpis skrócony aktu urodzenia Estratto per riassunto dell’atto di nascita 110
Odpis zupełny aktu urodzenia Estratto per esteso dell’atto di nascita 110-165
Akt zgonu Atto di morte 110
Odpis skrócony aktu małżeństwa Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio 110
Odpis zupełny aktu małżeństwa Estratto per esteso dell’atto di matrimonio 110-165
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńśkiego Nulla osta al matrimonio 110
Zaświadczenie o zameldowaniu Certificato di residenza 55-110
Świadectwo chrztu Certificato di battesimo 55
Świadectwo bierzmowania Certificato di cresima 55

Dokumenty rejestracyjne firmy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Wpis do działalności gospodarczej Certificato dell’iscrizione al registro delle attività economiche 110-165
Decyzja o przyznaniu numeru NIP Decisione relativa all’attribuzione del numero d’identificazione fiscale 110
Regon Certificato del numero statistico Regon 110
KRS Registro Nazionale Giudiziario 275-385
Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku VAT Conferma della registrazione di un soggetto IVA 110

Świadectwa pracy, umowy o pracę, szczegóły wynagrodzenia

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Umowa o pracę Contratto di lavoro 55-165
Świadectwo pracy Certificato di lavoro 55-165
Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA Certificato medico 110

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa hiszpańskiego odpowiednika Cena
Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek Certificato di regolarità contributiva 110
Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków Certificato di regolarità fiscale 165
Zaświadczenie o dochodach Certificato dei redditi 55-110
Zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS P ZUA Denunciacontributiva / di modificazione dei datidell’assicurato 110

Dokumenty notarialne, sądowe, ministerialne

Nazwa dokumentu oryginalnego Nazwa włoskiego odpowiednika Cena
Poświadczenie podpisu Autenticazione di firma 55
Wzór podpisu Specimen di firma 55
Zaświadczenie o niekaralności Certificato del casellario giudiziale 110